Skratky

Skratka Vysvetlenie
SAPTI

Slovenská asociácia podnikateľských a technologických inkubátorov

PI / TI Podnikateľský inkubátor /  Technologický inkubátor
VTP Vedecko-technologický park
RPIC Regionálne poradenské a informačné centrum
NARMSP Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania