Organizačná štruktúra

Zhromaždenie členov

Zhromaždenie členov je najvyšším orgánom Asociácie. Pozostáva zo zástupcov všetkých členov Asociácie, pričom každý člen má jeden hlas. Na zasadaniach Zhromaždenia členov sa zúčastňujú za jednotlivých členov Asociácie ich štatutárni zástupcovia alebo nimi poverené osoby. Zhromaždenie členov sa schádza najmenej dva razy za rok a zvoláva ho Rada asociácie.  

Rada asociácie

Rada asociácie je výkonný a koordinačný orgán Asociácie a má troch členov. Členmi Rady sú: Predseda asociácie, Podpredseda asociácie zastupujúci záujmy podnikateľských inkubátorov a Podpredseda asociácie zastupujúci záujmy technologických inkubátorov. Členov Rady volí Zhromaždenie členov na návrh členov Asociácie. 

Kontrolná komisia

Kontrolná komisia je kontrolným a poradným orgánom Asociácie. Do pôsobnosti Kontrolnej komisie patrí kontrola hospodárenia Asociácie ako aj kontrola plnenia úloh, ktoré boli prijaté rozhodnutiami ostatných orgánov Asociácie. Kontrolná komisia sa skladá z troch členov, ktorých volí Zhromaždenie členov na obdobie troch rokov.

Štatutárny zástupca

Štatutárnym zástupcom Asociácie je Predseda asociácie.  

 

Dokumenty na stiahnutie: