Slovenská asociácia podnikateľských a technologických inkubátorov

 

Podnikateľské a technologické inkubátory tvoria podpornú infraštruktúru pre začínajúcich MSP. Ich poslaním je poskytovať začínajúcim firmám podporu na jednom mieste a vytvoriť im vhodné štartovacie podmienky na fungovanie ich podniku v období zväčša prvých troch rokov. Základ poskytovaných služieb tvorí prenájom priestorov za ceny nižšie ako sú bežné trhové komerčné ceny a administratívna podpora firmy (napr. poskytnutie rokovacích priestorov, evidencia pošty, výhodné tarify za telefóny a internet). Inkubátory tiež svojim klientom ponúkajú vzdelávacie služby a poradenstvo, napr. v oblasti získania zdrojov na podnikanie, práva či daní, sprostredkovanie kontaktov a pod.

Ciele SAPTI:

  • poskytovanie poradenského a informačného servisu svojim členom v oblasti rozvoja služieb inkubátorov, podpory rozvoja MSP a regionálneho rozvoja,
  • vytváranie a účinne rozvíjanie vzájomných kontaktov v rámci členskej siete asociácie a napomáhanie rozvoja obojstranne prospešnej spolupráce s NARMSP,
  • rozvíjanie vzájomných kontaktov a inštitúciami finančného a bankového sektora ako subjektmi súkromného sektora, orgánmi verejnej správy a ďalšími kooperačnými partnermi pôsobiacimi v oblasti rozvoja podnikania na Slovensku a v zahraničí,
  • príprava podmienok a aktívne pôsobenie v oblasti budovania povedomia a dobrého mena PI/TI v SR, poskytovanie ďalšej účinnej podpory ich plnohodnotnému rozvoju s cieľom intenzívne napomôcť ekonomickému rozvoju regiónov Slovenska.