Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov

 

Úplný názov organizácie

 Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov

Skrátený názov

RPIC Prešov

Právna forma

 Združenie právnických osôb

Vznik

 1993 

Adresa

 Reimanova 9, 080 01 Prešov

Kontakt

mobil: 421/905/622980

tel.č.: +421/51/7560317, +451/51/7733552

web stránka: www.rpicpo.sk

mail: rpic@rpicpo.sk

Štatutárny zástupca

 Ing. Rastislav Tkáč

Stručný popis


Aktivity

Centrum spolupracuje s relevantnými organizáciami, ktoré prispievajú podpore malého a stredného podnikania /štátne správa, samospráva, finančné inštitúcie, rozvojové agentúry, obchodné komory atď./. RPIC Prešov je členom Ekonomickej komisie mesta Prešov. Centrum je aktívnym členom Asociácie podnikateľských centier RPIC a BIC Slovenska, členom siete na podporu malého a stredného podnikania na Slovensku, ktorá je koordinovaná Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania /NARMSP/. Úzko spolupracuje so Združením podnikateľov Slovenska a so Združením živnostníkov Slovenska. RPIC Prešov je členom európskej asociácie regionálnych rozvojových agentúr /EURADA/ so sídlom v Bruseli. V rámci mikropôžičkových aktivít je členom Asociácie mikropôžičkových inštitúcií Slovenska a Asociácie mikropôžičkových inštitúcií strednej a východnej Európy Micro Finance Centre so sídlom vo Varšave.

RPIC Prešov spolupracuje rôznymi formami s inštitúciami v regióne ako napr.: TU Košice, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Fakulta elektrotechniky a informatiky v Košiciach, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, Združenie podnikateľov Slovenska – Krajská rada ZPS v Prešove, Mesto Prešov, VUC Prešov.

RPIC Prešov ponúka tieto služby:

• Finančné služby
• Poradenské služby
• Vzdelávacie služby
• Podnikanie v EÚ a služby Enterprise Europe Network
• Služby Technologického inkubátorového centra
Technologické inkubátorové centrum Prešov (TIC Prešov)

História založenia TIC

Využitím prostriedkov z programu PHARE a štátneho rozpočtu sa počnúc rokom 2001 začalo s budovaním siete podnikateľských inkubátorov. Išlo o spolufinancovanie projektu PHARE -SR 9906 a SK0009. Program / Podpora MSP prostredníctvom siete inkubátorov a metódy Research-based spin-off/ bol vyhlásený Ministerstvom hospodárstva SR na základe uznesenia vlády SR č. 669/2001. Cieľom programu bolo vybudovať alebo zrekonštruovať v rokoch 2001 - 2005 minimálne 5 - 6 inkubátorov a zabezpečiť efektívne fungovanie celkovo 12 - 13 inkubátorov vrátane tých, ktoré budú vybudované z programu PHARE. Ich poslaním je poskytovať začínajúcim podnikateľom vhodné štartovacie podmienky pre fungovanie ich podniku v období približne troch rokov.

V rámci budovania tejto siete sa okrem všeobecných inkubátorov vytvorili aj špecializované tzv. technologické inkubátory, ktoré implementujú metódu Research-based spin-off, čím vytvárajú vhodné podmienky pre využívanie výstupov výskumu a vývoja, patentov, priemyselných a úžitkových vzorov v úzkom prepojení s vedeckými a technickými inštitúciami.

Podpisom Memoranda o porozumení dňa 17.09. 2002 medzi implementačnou agentúrou NARMSP Bratislava, príjemcom RPIC Prešov a Delegáciou Európskej komisie na Slovensku boli pre RPIC Prešov alokované finančné prostriedky na rekonštrukciu Technologického inkubátorového centra Prešov.
Profil TIC

Technologické inkubátorové centrum (TIC) je jednou zo sekcií RPIC Prešov - nezávislej, verejno-prospešnej a neziskovej organizácie, ktorá sa prostredníctvom svojich aktivít a služieb zameriava na podporu a vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj malého a stredného podnikania.
Hlavným poslaním inkubátora je podpora nových a začínajúcich podnikateľov v prvej fáze ich podnikateľských aktivít za účelom implementácie ich inovatívnych myšlienok na komerčný produkt a formovania vlastného podnikateľského subjektu. TIC podporuje podnikateľské aktivity od počiatočnej myšlienky, cez vývoj a osvojenie až po vznik samostatne fungujúceho úspešného subjektu. Záujemcovia o vstup do TIC môžu využívať vyhradené priestory a služby inkubátora už v prípravnej fáze vstupu, napr. pri vypracovaní podnikateľských plánov a pod. (predinkubátorové služby). Cieľom činnosti TIC je poskytovať vo svojich priestoroch vhodné podmienky pre rozvoj podnikateľských plánov, najmä v oblasti inovatívnych technológií, ktorých výstupom sú produkty s vyššou pridanou hodnotou. Vzhľadom na charakter priestorov sú preferované projekty z oblasti informačných technológií, telekomunikácií a elektroniky.

Priestory a služby TIC sú určené začínajúcim podnikateľom, jestvujúcim podnikateľom, podporným organizáciám pre podnikateľov, príp. komerčným firmám.


Poslanie TIC

Poslaním Technologického inkubátorového centra, ktoré realizuje svoje aktivity v štruktúrach RPIC Prešov ako jedna z jeho sekcií je:

• Všestranne prispievať k rozvíjaniu integračného povedomia občanov na princípoch budovania spoločnej Európy.
• Implementovať metódu Research-based spin-off a tým vytvárať vhodné podmienky pre využívanie výstupov výskumu a vývoja, patentov, priemyselných a úžitkových vzorov v úzkom prepojení s vedeckými a technickými inštitúciami.
• Aktívne vyhľadávať a podporovať inovatívne, ekologické, trvalo udržateľné podnikateľské a rozvojové zámery, poskytovať im poradenskú, finančnú, technickú a odbornú pomoc prostredníctvom grantov a fondov Európskej Únie, spoluprácou s verejnou správou, štátnymi organizáciami, vedecko-výskumnými organizáciami, školami a tretím sektorom.
• Aktívne vyhľadávať, podporovať, riadiť vedecko-technické, inovatívne projekty, nápady a všemožne podporovať ich realizáciu a naplnenie v praxi.
• Podporovať vedecko-výskumné projekty, projekty aplikovaného výskumu realizované školami, vedecko-výskumnými zložkami, malými a strednými podnikateľmi a tretím sektorom.
• Komplexnosťou poskytovaných služieb podporovať realizáciu výstupov výskumu a vývoja, patentov, priemyselných a úžitkových vzorov, ktorých výsledkom budú inovatívne výrobky a služby s vyššou pridanou hodnotou, ktoré budú mať reálnu nádej uplatnenia na domácom a európskom resp. svetovom trhu. Týmto prispievať aj k vytvoreniu nových pracovných príležitostí.
• Aktívne prispievať k rozvoju malého a stredného podnikania v súlade zo zásadami partnerstva a trvalo udržateľného rozvoja.
• Aktívne prispievať k rastu sociálno – ekonomického rozvoja regiónu - realizovať praktické aktivity zamerané na regionálny rozvoj, podporu inovatívneho podnikania, trvalo udržateľného rozvoja a podporu zamestnanosti.
• Poskytovať svoje priestorové, kapacitné (technické) a finančné prostriedky za dohodnutých podmienok pre všetkých záujemcov z radov malých a stredných podnikateľov, záujemcov o podnikanie, inštitúciám a jednotlivcom za účelom podpory realizácie projektov, ktoré budú spĺňať kritéria pre prijatie do TIC.
• Organizovať školiace programy, konferencie, výstavy a iné akcie, ktoré sú zamerané na naplnenie poslania TIC.
• Zhromažďovať, spracovávať, sprostredkovávať a rozširovať informácie, teoretické a praktické vedomosti a skúsenosti, realizovať edičnú činnosť v súlade s poslaním TIC.
• Poskytovať vzdelávacie, poradenské, informačné a finančné služby pre MSP.
• Spolupracovať so všetkými slovenskými a zahraničnými organizáciami a inštitúciami, ktoré majú záujem pomôcť naplniť poslanie a ciele TIC.
• Poskytovať inštitúciám a jednotlivcom na základe zmluvne dojednaných podmienok svoje finančné prostriedky formou mikropôžičiek, rizikového financovania a zárodkového kapitálu v zmysle vyššie uvedených cieľov.

 

Fotodokumentácia