Skúšobníctvo, certifikácia, CE značka

Názov Link Popis
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR http://www.unms.sk/ Ve stník úradu, zákony a nariadenia, technické požiadavky na výrobky a posudzovanie zhody, notifikovane a autorizovane osoby, katalóg technických noriem, a ďalšie
Slovenský ústav technickej normalizácie http://www.sutn.gov.sk/ Tvorba a schvaľovanie slovenských technických noriem, virtuálna predajňa noriem
Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) http://www.snas.sk/ Jediná akreditujúca osoba na vykonávanie akreditácie v Slovenskej republike
Portál pre informácie týkajúce sa posudzovania zhody http://www.conformityassessment.org/  
Štandardizácia nového prístupu na jednotnom trhu EÚ http://www.newapproach.org Smernice, štandardy na jednotnom trhu EÚ
Dohody o vzájomnom uznávaní produktov http://ec.europa.eu/enterprise/international/index_en.htm Informácie o dohodách uzavretých s krajinami mimo EÚ