Podporné programy a granty pre podnikateľov

Názov Link Popis
Európsky portál pre MSP http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_sk.htm Obsahuje aj informácie o finančných nástrojoch Európskej komisie
Štruktúrálne fondy na Slovensku http://www.strukturalnefondy.sk Prehľad operačných programov a výziev na podávanie projektov resp. žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Ministerstvo hospodárstva SR http://www.mhsr.sk  
Národná agentúra na podporu malého a stredného podnikania http://www.nadsme.sk Podporné schémy na rozvoj nových a existujúcich podnikov a služieb, podpora budovania a rozvoja infraštruktúry
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu http://www.sario.sk Podporné schémy na rozvoj zahraničnej spolupráce, image Slovenska, budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
Slovenská agentúra cestovného ruchu http://www.sacr.sk  
Slovenská inovačná a energetická agentúra http://www.siea.gov.sk Podporné schémy pre úsporu energie, využitia obnoviteľných zdrojov energie, inovácií a aplikovaného výskumu
CORDIS http://cordis.europa.eu/ The Community Research and Development Information Service - platforma, ktorá pomáha rozvoju európskych výskumno-vývojových aktivít a šíreniu ich výsledkov; obsahuje informácie o 7. rámcovom programe na podporu výskumu a vývoja
APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja http://www.apvv.sk zabezpečuje podporu slovenským subjektom pre účasť v 7. rámcovom programe na podporu výskumu a vývoja
Ministerstvo životného prostredia http://www.enviro.gov.sk  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny http://www.employment.gov.sk  
Sociálna implementačná agentúra http://www.sia.gov.sk  
Európsky sociálny fond v SR http://www.esf.gov.sk  
Ministerstvo školstva http://www.minedu.sk  
Agentúra Ministerstva školstva SR pre Štrukturálne fondy EÚ http://www.asfeu.sk Vykonáva činnosti súvisiace s realizáciou operačných programov "Vzdelávanie" a "Výskum a vývoj"
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja http://www.build.gov.sk  
Ministerstvo pôdohospodárstva http://www.land.gov.sk/  
Poľnohospodárska platobná agentúra pri Ministerstve pôdohospodárstva http://www.land.gov.sk/apa